Fenton Lake Photo Gallery

Fenton Lake Homepage

Fenton Lake: Jemez Mountains Golden Aspens

Jemez Mountains Golden Aspens

By Larry Lamsa - Creative Commons

Posted on 11/1/14

Fenton Lake: Summertime at Fenton Lake

Summertime at Fenton Lake

By Charles Pence - Creative Commons

Posted on 11/1/14

The Most Popular Vacation Lakes